KVKK Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

1.Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Platformumuzin Veri Sorumlusu Konumu:

Platformumuz, Diyetisyen Gülsen Saygan, diyetisyenlere/danışanlara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca danışanların Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Diyetisyenlere/Danışanlara ait kişisel veriler, Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi, Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütülmesi, Diyetisyen Gülsen Saygan’ın faaliyet stratejilerinin planlanması ve icrası, Diyetisyen Gülsen Saygan’ın ve Diyetisyen Gülsen Saygan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Diyetisyen Gülsen Saygan’ın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.diyetisyengulsensaygan.com adresinde yer alan Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3.Diyetisyenlerin/Danışanların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için diyetisyenlerin/danışanların açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda kişisel veriler; diyetisyenlere/danışanlara yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, diyetisyen/danışan hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Diyetisyen Gülsen Saygan’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve danışan ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve ofis içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, danışan memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Diyetisyen Gülsen Saygan’ın hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Diyetisyen Gülsen Saygan’ın sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında danışanın vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4.Diyetisyenlere/Danışanlara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Diyetisyenlere/Danışanlara ait kişisel veriler, Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından sunulan tedavi/hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Diyetisyen Gülsen Saygan tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin yürütülmesi, Diyetisyen Gülsen Saygan’ın faaliyet stratejilerinin planlanması ve icrası, Diyetisyen Gülsen Saygan’ın ve Diyetisyen Gülsen Saygan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Diyetisyen Gülsen Saygan sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, diyetisyenlerden/danışanlarden elektronik/reel ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.Kişisel Veri Sahibi Olarak Kişilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.diyetisyengulsensaygan.com adresinde yer alan  Diyetisyen Gülsen Saygan Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Diyetisyen Gülsen Saygan, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Diyetisyen Gülsen Saygan’a taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.